KVKK

KİŞİSEL VERİZLERİNİZİN İŞLENMESİ HAKKINDA

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Kanun hükümleri uyarınca, bizlerle paylaşmakta olduğunuz isim, soy isim, e-posta adresiniz, cep telefonunuz başta olmak üzere sitemiz genelinde yer alan tüm kişisel verileriniz, firmanızla ve/veya şahsınızla süregelen iş ilişkisi ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla, sizinle iletişim kurabilmemiz için kullanılmaktadır ve kullanılacaktır. Ayrıca, işbu e-postada yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, konuyla alakalı ve işin devamına sağlamak amacıyla ilgili diğer kişilerle paylaşılmakta ve paylaşılacaktır. İşbu verileriniz, işleme amacının gerektirdiği süre boyunca sistemimizde güvenli şekilde saklanmakta ve korunmaktadır. Sistemimizde yer alan kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.kukrerfermantasyon.com.tr adresinde bulunan aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz. Soru ve talepleriniz için info@kukrerfermantasyon.com.tr adresinden ve/veya 0222 236 2766 numaralı şirket hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kükrer Fermantasyon Tük. Mad. ve Tem. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya stajyerlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, duruma göre bizim talep ettiğimiz ve/veya sizlerin bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

Kükrer Fermantasyon Tük. Mad. ve Tem. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Kükrer Fermantasyon/Şirket), KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimizin açık adresi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No: 40 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE’dir. Şirketimiz 35019 ticaret sicil numarası ile Eskişehir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, Şirketimizin MERSİS numarası 0605051161900015’dir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Bayi/Bayi Temsilcileri ile Bayilik Başvuruları Aydınlatma Metni

İŞLENEN VERİ TÜRÜ
AÇIKLAMASI
KİMLİK BİLGİLERİ
İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Bayilerin ortak ve/veya yöneticilerine ait kimlik ve adres bilgileri (imza sirküleri, imza beyannamesi, vekaletname vb. belgeler içinde dolaylı olarak iletilen veriler)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Elektronik posta adresi, Cep Telefonu Numarası
FİNANS BİLGİLERİ
Banka Hesap Bilgileri, Çek, Senet, Kredi Kartı Bilgisi
OLAY YÖNETİM BİLGİSİ
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)
RİSK YÖNETİM BİLGİSİ
Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak kişisel verilerinizi; aramızdaki sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.

Sizden ve/veya bayinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle; Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, fabrika yerleşkesine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2. Maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak;

 • Sizinle gerekli iletişimin kurulabilmesi ve taleplerinizin cevaplandırılması,
 • Bayilik ilişkisinin kurulması ve sözleşme yapılması,
 • Bayilik ilişkisinin yürütülmesi ve yönetilmesi,
 • Bayilik değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Bayiye yönelik çeşitli organizasyonların ve seyahatlerin planlanması,
 • Ticari ve sözleşmesel edimlerimizin ve karşılıklı yükümlülüklerimizin ifası,
 • Yasal/idari yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Verilerin doğru ve güncel olması,
 • Satış sonrası destek verilmesi,
 • Toplantı organizasyonlarının yapılması,
 • İhale şartnamelerinin karşılanması,
 • Bayi değerlendirmelerinin yapılması,
 • Servis standartlarının denetlenmesi,
 • Tarafımıza iletilen ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi,
 • Ticari faaliyetlerimizin geliştirilmesi

amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

Müşteriye Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metni

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ
AÇIKLAMASI
KİMLİK BİLGİLERİ
İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Önlü Arkalı Kimlik Fotokopisi
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Elektronik Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Firma İsmi/Ünvanı, İşyeri Adresi
FİNANS BİLGİLERİ
Banka Hesap Bilgileri, Kredi Kartı Numarası
MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİSİ
Çek Bilgileri, Dekont Bilgileri, Sipariş Bilgisi, Talep Bilgisi, Müşteri Numarası, Fatura Bilgisi
PAZARLAMA BİLGİSİ
Alışveriş Geçmişi Bilgisi, Ödeme Geçmişi Bilgileri
GÖRSEL KAYITLAR
Cctv Kayıtları
OLAY YÖNETİM BİLGİSİ
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)
RİSK YÖNETİM BİLGİSİ
Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimiz aracılığıyla ürün ya da hizmet alımı için başvurmanız durumunda bizimle doğrudan veya dolaylı olarak paylaşacağınız; yukarıda zikredilen bilgileriniz ile iş gereği sonradan paylaşılması gereken verileriniz, yasaların öngördüğü haklardan faydalanılabilmesi amacıyla bizimle paylaşmayı tercih edeceğiniz ek bilgiler (maluliyet belgesi ve benzeri bilgiler) size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve KVKK başta olmak üzere 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde olmak üzere, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda açık rızanıza istinaden ve yalnızca bu amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

Şirketimiz bünyesinde faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını oluşturmaktadır.

Çalışan Aydınlatma Metni

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ
AÇIKLAMASI
KİMLİK BİLGİLERİ
İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Önlü Arkalı Sürücü Belgesi Fotokopisi, Nüfus Kaydı, Önlü Arkalı Kimlik Fotokopisi (Yeni Kimlik belgesine göre. Eski kimlikse, din ve kan grubu hanesi kapatılmaktadır) bilgileri
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Elektronik posta adresi, İkamet Adresi, Cep Telefonu Numarası, Eş Cep Telefonu, ikametgah
ÖZLÜK BİLGİLERİ
Eğitim Geçmişi ve Detayları, Referans Bilgileri, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Özgeçmiş, Yabancı Dil Bilgisi, Vesikalık Fotoğraf, Bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ad- soyad bilgisi, çocuk sayısı, eş bilgisi, sigorta sicil numarası, diploma, vukuatlı nüfus kaydı
İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
Parola, Cihaz MAC Adresi, Dâhili IP Adresi, Harici IP Adresi, Trafik Verileri (ÖRN: Bağlantı Zamanı/Süresi, İletişim Miktarı vb.)
FİNANS BİLGİLERİ
Banka Hesap Bilgileri, Asgari Geçim İndirim Bilgisi, Maaş Bordrosu, İcra Takip Dosyalarına İlişkin Dosya Ve Borç Bilgileri, Prim Tutarı Bilgisi, Prim Hak Ediş Bilgisi
MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ
Eğitim Belgesi/Sertifikası, Ustalık Belgesi
SAĞLIK BİLGİLERİ
İşe Giriş Periyodik Muayene Formu, Akciğer Grafisi, Tam Kan Sayımı Tahlil Sonuçları, Engellilik Durumuna Ait Belgeler, Odyoloji Sonuçları, Hepatit Testi Sonuçları, Tetanos Aşı Kartı
CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ BİLGİLERİ
Sabıka Bilgisi
REFERANS BİLGİLERİ
İsim, Soy isim, Sicil Numarası, Çalıştığı Bölüm, Unvan, Referans Tipi, Telefon Numarası
GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR
CCTV Kayıtları
OLAY YÖNETİM BİLGİSİ
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)
RİSK YÖNETİM BİLGİSİ
Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz veya üçüncü kişilerden veya mecralardan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle; işyeri güvenliğini sağlama ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri Şirket’e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla; Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, merkez ve şubelere yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaçlarla işlenebilir.

İş sözleşmesinin ifası için, özellikle;

 • Çalışanların izin onayı, izin düzenlemelerinin yapılması
 • Vardiya ve yıllık izin yönetiminin yapılması
 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması
 • Avans ödemelerinin yerine getirilmesi

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;

 • Çalışan özlük dosyasının oluşturulması
 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması
 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması
 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması
 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması
 • İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • Dava süreçlerinin yönetilmesi amacıyla tebligatların Hukuk Bürosuna aktarılması

Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla özellikle;

 • Şirket içi kamera kayıtlarının alınarak güvenliğin sağlanması

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması
 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması
 • Çalışanlara özel sağlık sigortası yapılması
 • Çalışanların BES ödemelerinin gerçekleştirilmesi
 • Çalışanlara uçak bileti alınması
 • Kartvizit basımının sağlanması
 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması
 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için Şirket aracı kullanımının takip edilmesi, yapılan benzin harcamalarının kontrolü
 • Outlook’a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması
 • Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi
 • Şirket sistemlerinin çalışmasının sağlanması ve işyeri düzeninin temini
 • Yazılımlara ve dosyalara erişim için yetkilendirilmelerin yapılması
 • Şirket içi raporlama yapılması ve kayıt tutulması
 • Çalışanlar arasındaki ilişkilerin ve motivasyonun geliştirilmesi
 • Verimliliğin artırılması
 • Sosyal ve yan haklar ile ilgili yönetim, iyileştirme ve organizasyon
 • Hukuka aykırılıkların zamanında belirlenmesi

Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

Stajyer Aydınlatma Metni

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ
AÇIKLAMASI
KİMLİK BİLGİLERİ
İsim, Soy İsim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Önlü Arkalı Kimlik Fotokopisi (Yeni Kimlik belgesine göre. Eski kimlikse, din ve kan grubu hanesi kapatılmaktadır) bilgileri
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İkamet Adresi, Cep Telefonu Numarası
ÖZLÜK BİLGİLERİ
Eğitim Geçmişi ve Detayları, Referans bilgileri
FİNANS BİLGİLERİ
Banka Hesap Bilgileri, Maaş Bordrosu
GÖRSEL KAYITLAR
CCTV Kayıtları
OLAY YÖNETİM BİLGİSİ
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)
RİSK YÖNETİMİ BİLGİSİ
Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket’in meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz veya üçüncü kişilerden veya mecralardan elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle; Şirket’in işyeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği, şirket yerleşkesine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz,

 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
 • Personel iş ilişkisinin ve dahili iş operasyonlarının idaresi, bordro ve ücret tazminat yönetimi, yan haklar ve sigorta işlerinin yönetimi ile genel yönetimi sağlamak,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Emeklilik, hayat ve sağlık sigortası yardımlarında bulunmak ve bunlara ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,
 • Performans ve üretkenlik ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,
 • İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,
 • İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarınızı karşılamak,
 • İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

Taşeron Çalışan Aydınlatma Metni

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ
AÇIKLAMASI
KİMLİK BİLGİLERİ
Ad-soyad isim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Ehliyet türü, Önlü arkalı Kimlik fotokopisi (Yeni Kimlik belgesine göre. Eski kimlikse, din ve kan grubu hanesi kapatılmaktadır) bilgileri
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Elektronik Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası Bilgileri
ÖZLÜK BİLGİLERİ
Sigorta Hizmet Dökümü
MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ
Eğitim Belgesi/Sertifikası, Ustalık Belgesi
GÖRSEL KAYITLAR
CCTV Kayıtları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, taşeron firma ile aramızda kurulan sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülen yükümlülükler ve Şirketin meşru menfaati gereği sizden veya taşeron firmadan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve şirkete yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz. Kişisel verileri toplama amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz işleme hukuki sebepleri ve amaçları ile eşdeğer olduğundan bunlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Yukarıda belirttiğimiz ve bizimle paylaşabileceğiniz diğer kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Taşeron çalışanların denetimi ve yönetiminin sağlanması
 • Şirket güvenliğinin sağlanması
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ
AÇIKLAMASI
KİMLİK BİLGİLERİ
İsim, Soy isim, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Firma Adı/Ünvanı, Tedarikçilerin Ortak ve/veya Yöneticilerine Ait Kimlik ve Adres Bilgileri (imza sirküleri, vekaletname vb gibi belgeler içinde dolaylı olarak iletilen veriler)
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Elektronik posta adresi, Cep Telefonu Numarası, İşyeri Adresi
FİNANS BİLGİLERİ
Banka Hesap Bilgileri, Çek Bilgisi
OLAY YÖNETİM BİLGİLERİ
Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve şirketimiz çalışanlarını, hissedarlarını etkileme potansiyeli olan olaylarla ilgili toplanan bilgileri ve değerlendirmeleri (örneğin; kamuoyunun doğru yönetilmesine ilişkin toplanan bilgiler, değerlendirmeler gibi)
RİSK YÖNETİMİ BİLGİLERİ
Ticari, teknik ve idari risklerin yönetilmesi için bu alanlarda genel kabul görmüş hukuki, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kullanılan yöntemler vasıtasıyla işlenen kişisel verileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirket olarak kişisel verilerinizi; aramızdaki sözleşmenin ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaati gereği işliyoruz.
Sizden ve/veya bayinizi temsilen diğer yetkililerden/çalışanlardan talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan ve/veya şirketinizin diğer yetkilileri/çalışanları tarafından fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla kişisel verilerinizi topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2. Maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla gerekli olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması işleme şartlarından bir veya birkaçına dayanarak;

 • Sözleşmelerin oluşturulabilmesi için gerekli bilgilerin elde edilebilmesi,
 • Mal ve hizmet temini için teklif alınabilmesi,
 • Aramızda kurulan sözleşmelerin uygulanabilmesi,
 • Karşılıklı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Aramızda iletişim kurulabilmesi,
 • Sözleşmeler kapsamındaki mal ve hizmet alımının gerçekleştirilebilmesi,
 • Finans ve muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Kullandığımız program üzerinde kaydınızın oluşturulması,
 • Sözleşmeler kapsamındaki yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,
 • Organizasyonların gerçekleştirilebilmesi,
 • Şirket’in günlük ihtiyaçlarının karşılanabilmesi,

amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar süre için işlemekteyiz.

Ziyaretçiye Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ
AÇIKLAMASI
KİMLİK BİLGİLERİ
İsim, Soyad
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Elektronik Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası
FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
CCTV Kayıt Bilgileri, Üretim sahasına giriş-çıkış kayıt bilgileri, Ziyaret Zamanı/Süresi, Ziyaret Tarihi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iç denetim/disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, gerekmesi halinde, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını oluşturmaktadır.

Web Ziyaretçisine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

İŞLENEN VERİ TÜRÜ
AÇIKLAMASI
İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ
Parola, Cihaz MAC Adresi, Dâhili IP Adresi, Harici IP Adresi, Trafik Verileri (ÖRN: Bağlantı Zamanı/Süresi, İletişim Miktarı vb.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iç denetim / disiplin faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını oluşturmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Toplanan kişisel verileriniz; Kükrer Fermantasyon tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, iş ve işçi güvenliğinin tesisi, Kükrer Fermantasyon insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla hissedarlara, şirket yetkililerine, iş ortaklarına, hizmet alınan kişi veya 3. kişilere, anlaşmalı ISG firması, işyeri hekimi, iş gereği aktarılması zorunlu bilgi/verileri talep eden gerçek ve/veya tüzel kişiler başta SGK, İŞKUR, Gelir İdaresi, maaş aldığınız banka, Kanunen Bilgi Almaya Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Zaman zaman bizimle paylaştığınız bilgiler, özel nitelikli kişisel verinizi içerebilmektedir. KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Bu çerçevede rızanız olması halinde sabıka kaydınız ve vesikalık fotoğrafınız Şirket içerisinde yönetim ve denetimin sağlanması amacıyla işlenmektedir, işyeri hekimi ve anlaşmalı ISG firmasıyla, gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve talep gelmesi halinde mahkemelerle paylaşılabilmektedir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınız ile ilgili başvuru ve taleplerinizi Şirket internet sitemizde yer alan başvuru formunu doldurarak yazılı olarak iletmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu aşağıdaki kanallardan birini kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz:

Başvuru formu ve kimliğinizi teyit edici belgeler ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No: 40 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE adresinde Şirketimize bizzat başvurabilirsiniz ve/veya;

 • Başvuru formunu noter aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz ve/veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile imzalanmış başvuru formunuzu Şirketimizin info@kukrerfermantasyon.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz ve/veya
 • Kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması suretiyle, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza başvurabilirsiniz.

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, yukarıdaki şekilde ileteceğiniz başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından belirlenen şartlar doğrultusunda ve Kurum tarafından belirlenen güncel tarife dikkate alınarak ücret talep edilebilecektir.

VERİ SORUMLUSU ÜNVAN Kükrer Fermantasyon Tük. Mad. ve Tem. Ürn. San. ve Tic. Ltd. Şti.
MERSİS NO 0605051161900015
E-POSTA ADRESİ info@kukrerfermantasyon.com.tr
ADRESİ Organize Sanayi Bölgesi 9. Cadde No: 40 Odunpazarı / Eskişehir / TÜRKİYE